Obul.net ile gündeme dair son haber ve blogları bir arada bulabileceğiniz bir yer Siteyi ingilizce içerikler ile kullanabilirsiniz bunun için Buraya tıklayn ve başlayın !

Milli Emlak, 3 şehirde 16 adet arsa ve araziyi satıyor! Taksitle gayrimenkul fırsatı! 

1 gün önce 15

Editör: Pınar Demircan Yayınlanma: 14:44 - 11 Haziran 2024

Milli Emlak, 3 şehirde 16 adet arsa ve araziyi satıyor! Taksitle gayrimenkul fırsatı! 


Milli Emlak, Edirne, Kütahya ve Bodrum'da yer alan 16 adet arsa ve araziyi taksit imkanıyla satıyor. Peki 3 ildeki arsa ve arazilerin fiyatları ne kadar, büyüklükleri kaç metrekare? İşte ayrıntılar...Milli Emlak tarafından, Edirne, Kütahya ve Bodrum'da yer alan 16 adet arsa ve arazi satışa çıkarıldı. Söz konusu satışlara ilişkin ilanlar tek tek yayımlandı.

Edirne Milli Emlak Şefliği, 8 taksitle 1.398,07 yüzölçüme sahip arsayı satıyor. Arsa için satış ihalesi açık teklif usulü ile 25 Haziran'da saat 16:30'da yapılacak. 

Edirne Süloğlu'daki A-2 gelişme konut alanı imarlı arsanın geçici teminat bedeli 419 bin 421 TL, fiyatı da 4 milyon 194 bin 210 TL olarak açıklandı. 

Milli Emlak, 3 şehirde 16 adet arsa ve araziyi satıyor! Taksitle gayrimenkul fırsatı! 

Tavşanlı Milli Emlak Şefliği de 13 adet arsa ve araziyi satıyor. 8 taksit imkanıyla satışa çıkarılan gayrimenkullerin ihalesi 28 Haziran tarihinde saat 09:30'da düzenlenecek. 

Kütahya Tavşanlı'daki arsa ve arazilerin büyüklükleri 8,63 metrekare ile 44 bin 416 metrekare arasında, geçici teminat bedelleri de 1.350 TL ile 300 bin TL arasında değişiyor. 

Söz konusu gayrimenkullerin fiyatları 4 bin 500 TL'den başlıyor, 1 milyon TL'ye kadar yükseliyor. 

Milli Emlak, 3 şehirde 16 adet arsa ve araziyi satıyor! Taksitle gayrimenkul fırsatı! 

Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ise Türkbükü ve Karakaya mahallelerinde yer alan 2 adet arsayı 28 Haziran'da saat 10:00'da satışa sunuyor. 

Söz konusu arsaların büyüklükleri 400,08 ve 751,31 metrekare olarak açıklandı. Arsaların geçici teminat bedelleri ise 1 milyon 240 bin TL ve 2 milyon 900 bin TL olarak belirlendi.

8 taksitle ödeme seçeneği sunulan arsaların fiyatları ise 6 milyon 200 bin TL ve 14 milyon 500 bin TL şeklinde belirtildi. 

Milli Emlak, 3 şehirde 16 adet arsa ve araziyi satıyor! Taksitle gayrimenkul fırsatı! 

İlan metinleri:

EDİRNE İLİ,
SÜLOĞLU KAYMAKAMLIĞI  MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Satış İhalesi Yapılacak Taşınmazlar

S.
NO

TAŞINMAZ
NO.

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ/KÖYÜ

ADA

PARSEL

CİNSİ

İMAR 
DURUMU

HAZİNE 
HİSSESİ

YÜZÖLÇÜMÜ

TAHMİNİ
BEDELİ
(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT
BEDELİ (TL)

İHALE 
SAATİ

İHALE
TARİHİ

1

***********

EDİRNE

Süloğlu

Merkez

204

9

Tarla

A-2 gelişme konut alanı TAKS:0,25 KAKS 0,50

Tam

1.398,07

4.194.210,00

419.421,00

16:30

25.06.2024

Yukarıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminatları belirtilen 1-21 sıradaki taşınmazların  satış  ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Merkez Mahallesi Salih Omurtak Cad. No:13  SÜLOĞLU adresindeki Süloğlu Kaymakamlığı  Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda, Süloğlu Kaymakamlığı toplantı salonunda yapılacaktır.

1- İhale ile ilgili dosya ve şartname mesai saatleri dahilinde Süloğlu Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir.

2-  İhaleye katılmak isteyenlerin; ( Her taşınmaz için ayrı ayrı geçici teminat yatırılması gerekir)
a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh belgesi) 
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri, gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı suretini, (İkametgah ilmuhaberi) ile arkalı-önlü TC no.lu nüfus cüzdanı fotokopisinin,(aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.)
ç) Geçici teminat makbuzunu veya  teminat mektubunu, Süloğlu Malmüdürlüğü'ne ait "TC Ziraat Bankası Süloğlu Şubesinde bulunan TR62 0001 0010 1500 0010 0053 66 IBAN no.lu hesaba yatırılıp Süloğlu Malmüdürlüğünce Onaylı Muhasebe İşlem Fişi'ne çevrildiğine dair makbuzun
d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki 2. maddenin (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyona teslim etmek zorundadırlar.(Asılları Komisyona ibraz edilecektir.)

3-  Geçici teminatın, mevduat veya katılım bankalarından alınacak teminat mektubu olarak verilmesi halinde, geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, teyit yazısı ile birlikte  ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesi ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen hususları taşıması gerekmektedir.

4- İstekliler ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ulaşması kaydıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını iadeli taahhütlü posta ile de gönderebilirler, postadaki gecikmeler kabul edilmez.

5- Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır.  Talep üzerine ihale bedelinin 5.000,00-TL geçmesi halinde, 1/4'ü peşin, kalan kısma yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, üçer aylık dilimler halinde 8 eşit taksitlendirme yapılabilecektir.

6- Hazine taşınmazların satış işlemlerinde satış bedeli üzerinden 5 milyon-TL'ye kadar olan kısım için %1, 5 milyon-TL'den 10 milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5, 10 milyon-TL'yi aşan kısmı için %0.25 oranında ayrıca işlem bedeli alınacaktır.

7- 4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmazlarının satış işlemleri ve işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçdan (KDV, Karar Pulu ve Tapu harcı) müstesna olup satışı yapılan taşınmazlar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisine de tabi değildir.

8- Komisyon gerekçesini belirtmek şartıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- İhalesine katılım sağlanacak her bir taşınmaz için  istenilen belgeler ayrı ayrı hazırlanarak komisyona ibraz edilecektir.

İlan olunur.

NOT:Türkiye genelindeki ihale bilgileri  www.milliemlak.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

-------------

T.C.

TAVŞANLI KAYMAKAMLIĞI

Milli Emlak Şefliğinden

1Aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz malların Tavşanlı Hükümet Konağı 2.Katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak Komisyon huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte satış ihaleleri yapılacaktır.
2İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dahilinde  Tavşanlı Milli Emlak Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.
3İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a) Geçici teminat makbuzunu (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları - süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı  ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler)  Geçici teminatın nakden ödenmesi durumunda Defterdarlıklar  (Muhasebe Müdürlüğü veya  Malmüdürlüğü) veznelerine (Talep edilen taşınmaz  için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek) yatırılması ve  ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Muhasebe Müdürlüğü / Malmüdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale zamanından önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.)
b)Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi,
c)Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması)
d) Gerçek kişiler için TC kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneği (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletname, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.
4İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
5Taşınmaz malların satış bedelleri talep edilmesi halinde 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince satış bedelinin, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde 5.000,00 TL'yi,  bu sınırlar dışında ise 1.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin yatırılarak geri kalan kısım Kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla 2 (İki) Yıl da 3' er aylık dönemler ve eşit taksitler halinde ödenebilecektir. 
63194 sayılı İmar Kanununun 8.maddesine göre imar planları aleni olduğundan, ihaleye çıkarılan taşınmazların imar planı ve yapılaşma koşullarına ilişkin her türlü araştırmayı yaparak mevcut haliyle beğenmiş ve kabul etmiş olarak ihaleye katılınmış sayılacak olup, sonradan ortaya çıkacak durumlar için Hazineden herhangi bir hak ve tazminat talep edilmeyecektir.
7Satışa sunulan taşınmazların Genel Yönetim kapsamındaki idareler dışındakilere satılması halinde satış bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; satış bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ihale kararının ihale üzerinde kalana (Müşteriye) tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde müşteri tarafından satış bedeli haricinde peşin ve defaten ödenecek olup, bu bedelin ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye gelir kaydedilir.
8Hazineye ait taşınmazların satışı KDV'ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (Beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.  
9Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
10Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
114706 sayılı Yasanın 5.maddesine istinaden Satış Bedelinin Peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline % 20 indirim uygulanır.  
12Geçici Teminat Bedeli Tavşanlı Malmüdürlüğünün Ziraat Bankasındaki TR14 0001 0001 81 0000 1000 5638 IBAN numaralı banka hesabına Ad Soyad T.C. Kimlik numarası ve hangi taşınmazın ihalesi için yatırıldığına dair açıklama yapılarak yatırılabilir. Ancak yatırıldıktan sonra Malmüdürlüğünde taşınmazın ihalesi için yatırıldığına dair geçici teminat hesabına aldırmak ve emanete alındığına dair alındı belgesini İhale Komisyon Başkanlığına İhale saatinden önce ibraz etmek gerekmektedir. 
İLAN OLUNUR
2886 KANUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Sıra No:Taşınmaz No:Mah/Köy:Ada:Parsel:Yüzölçümü (m²)Cinsi:İmar Durumu:Tahmini Bedel (TL):Geçici Teminat (TL):İhale Tarihi:İhale Saati: 
1***********Moymul Mahallesi24541570,91ArsaAyrık nizam bodrum + 5 kata müsaadeli mesken alanı. Şuyulu.250.000,0075.000,0028.06.202409:30 
2***********Yıldırım Beyazıt Mahallesi19312188,41ArsaAyrık nizam bodrum + 3 kata müsaadeli mesken alanı. Bir miktar yola terki ve yoldan ihdası mevcuttur.430.000,00129.000,0028.06.202409:40 
3***********Tepecik Orta Mahallesi157996,30ArsaBitişik nizam  3 kata müsaadeli mesken alanı.75.000,0022.500,0028.06.202409:50 
4***********Tepecik Aşağı Mahallesi2961602,08ArsaBitişik nizam 3 kata müsaadeli mesken alanı.460.000,00138.000,0028.06.202410:00 
5***********Tepecik Aşağı Mahallesi2967392,19ArsaBitişik nizam 3 kata müsaadeli mesken alanı.300.000,0090.000,0028.06.202410:10 
6***********Burhan Köyü1021863.927,48Tarlaİmarsız120.000,0036.000,0028.06.202410:20 
7***********Devekayası Köyü1602116,89Arsaİmarsız20.000,006.000,0028.06.202410:30 
8***********Erikli Köyü2351562,69Arsaİmarsız8.500,002.550,0028.06.202410:40 
9***********Erikli Köyü1804300,78Arsaİmarsız40.000,0012.000,0028.06.202410:50 
10***********Erikli Köyü1732409,47Arsaİmarsız55.000,0016.500,0028.06.202411:00 
11***********İsaköy134144.416,93Ham Toprakİmarsız1.000.000,00300.000,0028.06.202411:10 
12***********Merkez Yeniköy13913992,62Ham Toprakİmarsız170.000,0051.000,0028.06.202411:20 
13***********Şahmelek Köyü168478,63Arsaİmarsız4.500,001.350,0028.06.202411:30

-----------------

    BODRUM MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN

2886 SAYILI KANUN UYARINCA SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR

SIRA NO.İLÇESİ/  MAHALLESİ/MEVKİİPAFTAADAPARSELYÜZÖLÇÜM (m2)HİSSESİCİNSİAÇIKLAMA /
şerh/beyan
İMAR DURUMUTAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL)GEÇİCİ TEMİNAT (TL)İHALE TARİHİİHALE SAATİ
1Muğla/Bodrum/ Türkbükü Mahallesi/ Köyiçi MevkiiN18-C-13-B-4-D20318400,08 m²TamArsa Taşınmaz, 1/1000 ölçekli Göl-Türkbükü Koruma Amaçlı İmar Planında, 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde, yaklaşık 340,00 m²'si Taks:0,10 Kaks:0,20 yoğunluklu Konut Alanında, yaklaşık 60,08 m²'lik kısmı imar yolunda kalmaktadır. 14.500.000,00-TL2.900.000,00-TL28/06/202410:00
2Muğla/Bodrum/ Karakaya Mahallesi 34120751,31 m²TamArsa Taşınmaz, 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planında, Etkileme Geçiş Alanı içerisinde; MF lejantlı Makilik-Fundalık Alanda kalmaktadır. 6.200.000,00-TL1.240.000,00-TL28/06/202411:00
                 
     Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile  yapılacaktır.

1-  İhale,  yukarıda belirtilen gün ve saatte  Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde  (Çarşı Mah. Hükümet Konağı Bodrum/MUĞLA),  toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
2- İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
    a) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,
    b) Tebligat için Türkiye'de gösterilecek adres beyanı
    c) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numaralarını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretlerini vermeleri (Aslı ihaleye başlamadan önce ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
    ç) Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat veya Katılım Bankalarının verecekleri limit içi ve süresiz teminat mektupları (Teyit yazısı ile birlikte) veya Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
    d) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde (2023 yılı) alınmış sicil belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (b), (ç) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ihale komisyonuna vermeleri şarttır. (Komisyona verilecek olan belgeler asıl yada noter tasdikli olması gerekmektedir.)
3- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca yapılacak olan ihalelerde, tekliflerin posta yoluyla veya elden gönderilmesi halinde yine yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar İhale Komisyon Başkanlığına ulaştırılması gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda postadaki gecikmelerden İhale Komisyonu sorumlu değildir. 
4- İhaleler, Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünde  yapılacağından, nakit olarak yatırılacak geçici teminatların Ziraat Bankası TR44 0001 0002 0200 0010 0056 97 Iban nolu Hazine Cari Hesabına yada Malmüdürlüğü veznesine yatırılarak, yatırdıklarına dair makbuz/dekontla birlikte ihale saatinde ihalenin yapılacağı salonda bulunmaları gerekmektedir. Gecikmelerden dolayı İhale Komisyonu sorumlu değildir.
5- İstekliler, mesai saatleri içinde her türlü bilgi ve şartnameyi Bodrum Milli Emlak Müdürlüğünden bedelsiz olarak görebileceklerdir.
6- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.     
7- 4706 sayılı Kanun gereğince, 1. 2. sırada yer alan mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz satış işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçlarından (KDV, karar pulu) müstesnadır, ayrıca 5 (beş) yıl süreyle emlak vergisinden muaftır. İhale bedeli, peşin ödenebileceği gibi talep edilmesi halinde sözleşme düzenlenerek taksitle de ödenebilir. Satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzdeyirmi)  indirim uygulanır. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda eşit taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır. Taksitle ödeme halinde borcun tamamı ödenmeden tapuda ferağı verilmeyecektir. Tapu ferağının verilebilmesi için taksite bağlanan borç ile kanuni faizlerini karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu alınır veya Türk Medeni Kanununun 893'ncü maddesi uyarınca satışı yapılan taşınmaz üzerine kanuni ipotek tesis edilir.
8- Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde; ihale sonucu oluşan satış bedeli üzerinden, 5 Milyon TL'ye kadar kısmı için %1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için %0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için %0.25 (on binde yirmibeş) oranında döner sermaye bedeli peşin olarak tahsil edilecektir.
9-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Bilgi İçin : 0 (252) 316 75 25

Emekli ikramiyeleri gün gün yatırılıyor! İşte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi bayram ikramiyesi ödeme tarihleri!

Memur maaşları bayramdan önce yatar mı? Emekli ve memur Haziran 2024 maaşlarında son dakika! 

Hisseli arsa, tarla, arazi alınır mı?


Geri Dön

Copyright © 2024 Emlakkulisi.Com.Tr

Kaynak Bağlantı