Obul.net ile gündeme dair son haber ve blogları bir arada bulabileceğiniz bir yer Siteyi ingilizce içerikler ile kullanabilirsiniz bunun için Buraya tıklayn ve başlayın !

1947'de Boğaziçi'nde 17 bin 500 liraya satılık lüks villa!

1 hafta önce 127

1947 yılında Sarıyer Sulh Mahkemesi tarafından el konulan Boğaziçi Yeniköy'deki lüks villa 17 bin 500 liraya satışa çıkarılmış.

1947 yılında Ölü Recai Caner terekesine ait olan ve Sarıyer Sulh Mahkemesi tarafından el konulan Boğaziçi Yeniköy'deki lüks villanın 17 bin 500 liradan satışı yapılmış. 

LÜKS VİLLANIN ÖZELLİKLERİ!

Boğaziçi'nde yer alan söz konusu villa; 1427 metreakare alan içinde olup, 21,00 metrekare garajı, 16,00 metre çiçeklik ve 4 metre de kümes bulunuyor.

Söz konusu haber 16 Aralık 1947 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde 'Boğaziçi'nde Modern villa satışı' başlığı ile kaleme alınmış. İşte o ilan...

1947 de Boğaziçi nde 17 bin 500 liraya satılık lüks villa!

Boğaziçi'nde Modern villa satışı

Ölü Recai Caner terekesine aid olup terekesine mahkememizce elkonulan Boğaziçinde, Yeniköyde, Köybaşı caddesi eski yeni 2; en yeni 16 kapı sayılı villanın tereke menfaatine satılmasına karar verilmiştir, Gayrimenkulün evsatı: Bilirkişi raporuna nazaran umum mesahası 1427.00 metre murabbas olup bundan 178.50 metre murabhas kargir villa ve 21,00 metre murabbai ahşab garaj ve bu garajın cephe itibarile 0,75 metre kısmı bu gayrimenkulün arsası üzerine ve 2,50 metre kumı sol cihetindeki 14 parsel numaralı arsa üzerine isabet etmekte ve 16.00 metre murabbar bahçenin arka cihetindeki ahşab çiçeklik oda ve 4,00 metre murabbaında kargir kümesten ibarettir. 

Tamamının muhammen kıymeti (17500) on yedi bin beş yüz liradır. Birinci açık arttırması 5/1/948 pazartesi gü nü saat 14-16 ya kadar icra kılınacaktır. 

Muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde ikinci açık arttırmam 15/1/943 perşembe günü saat 14-16 ya kadar icra kılmacak ve e gün en çok arttırana ihale edilecektir, Ipotek sahihi alacaklılarla diğer alakalılarım, irtifak hakkı sahiblerinin labu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masarife aid olan bütün iddialarımı evrakı müsbitelerile birlikte on beş gün zarfında bildirmeleri lazımdır. Ak- si takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış hedelinin paylaşmasın dan hariç kalacaklardır, Müterakim vergiler hissedarlara tellaliye.

20 senelik vakıf taviz bedeli, thale pulu ve tapu masrafları müşteriye aiddir. O gün müzayedeye iştirak edenler gayrimenkulü görmüş ve bil cümle şeraiti aynen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

Taliblerin muhammen kıymetin yüzde yedi büyüğü nisbetinde pey akçesi ile birlikte o gün ve sastte Boğaziçinde, Büyükderede, Sarıyer Mahkemesi Başkatib ve İcra Memurluğuna 947/3 tereke sayı ile müracaatleri ilan olunur.

Kaynak Bağlantı